Надіслав: Селищна рада , дата: Нед, 06/03/2016 - 11:41

Постійна комісія селищної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту та зв’язку

 

Голова комісії:

- депутат від виборчого округу № 8

Кононенко Іван Миколайович.

Заступник голови комісії:

- депутат від виборчого округу №14

Гнатенко Андрій Сергійович.

Секретар комісії

- депутат від виборчого округу №17

Бояркін Олександр Олександрович.

Члени комісії:

- депутат від виборчого округу № 24

Грищенко Геннадій Васильович;

- депутат від виборчого округу № 15

Рудаков Олег Володимирович;

- депутат від виборчого округу № 12

Маслаган Сергій Анатолійович.

 

 

Постійна комісія селищної ради з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів

 

Голова комісії:

- депутат від виборчого округу № 11

Осоченко Юрій Олексійович.

Заступник голови комісії:

- депутат від виборчого округу № 7

Петренко Валентина Олександрівна.

Секретар комісії:

- депутат від виборчого округу № 1

Шикула Наталія Володимирівна.

Члени комісії:

- депутат від виборчого округу № 22

Сапронова Людмила Андріївна;

- депутат від виборчого округу № 13

Волинець Лариса Михайлівна;

- депутат від виборчого округу № 21

Ведмецький Владислав Валерійович.

 

 

Постійна комісія селищної ради з питань гуманітарної політики

 

Голова комісії:

- депутат від виборчого округу № 4

Гайван Анатолій Анатолійович.

Заступник голови комісії:

- депутат від виборчого округу № 25

- Рогачов Юрій Вікторович.

Секретар комісії:

- депутат від виборчого округу № 2

Хребтова Тетяна Леонідівна.

Члени комісії:

- депутат від виборчого округу № 20

Смірнова Оксана Анатоліївна;

- депутат від виборчого округу № 10

Груба Галина Анатоліївна;

- депутат від виборчого округу № 26

Жовтобрюх Анатолій Іванович.

 

 

Мандатна комісія селищної ради, з питань депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку

 

Голова комісії:

- депутат від виборчого округу № 6

Овдієнко Ігор Володимирович.

Заступник голови комісії:

- депутат від виборчого округу № 9

Глущик Олександр Миколайович.

Секретар комісії:

- депутат від виборчого округу № 16

Побийвовк Тетяна Олександрівна.

Члени комісії:

- депутат від виборчого округу № 5

Горішній Юрій Павлович;

- депутат від виборчого округу № 18

Бояркін Євген Олександрович;

- депутат від виборчого округу № 19

Василенко В’ячеслав Іванович.

 

 

 

 

Додаток

до рішення другої сесії

селищної ради VIІ скликання

від 20.11.2015 №5

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про постійні комісії селищної ради

 

І. Загальні засади

1. Постійні комісії Великолепетиської селищної ради (далі - комісії) є органами Великолепетиської селищної ради, які обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до відома селищної ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, виконавчих органів ради відповідно до чинного законодавства.
2. В своїй діяльності комісії керуються Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів", Регламентом Великолепетиської селищної ради Великолепетиського  району Херсонської області, цим Положенням, іншими нормативними актами. 
Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії . Всі інші питання структури вирішуються відповідною комісією.
До складу постійних комісій не може бути обраний селищний голова та секретар ради. 
3. Постійні комісії ведуть свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.
4. Діяльність постійних комісій координує селищний голова , або за його дорученням секретар ради .

ІІ. Перелік постійних комісій селищної  ради

1. Комісія мандатна з питань депутатської діяльності та етики, регламенту, законності та правопорядку.
2.   Комісія з  гуманітарної політики та комунальної власності.
3.   Комісія з питань економічного розвитку, планування бюджету і фінансів.
4.   Комісія з питань агропромислового  господарства,  будівництва, транспорту та зв’язку.

ІІІ. Функції  та   повноваження  постійних  комісій

Основними завданнями постійних комісій є:
- за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
- попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, призначення радою, готують висновки з цих питань;
- за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають питання, відповідні профілю комісії, віднесених до відання ради,  виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради;
- постійні комісії при вирішенні питань, які належать до їх компетенції, взаємодіють з виконавчим комітетом селищної ради ,об'єднаннями громадян;
- узагальнюють та систематизують пропозиції громадян, установ та підприємств щодо поліпшення діяльності ради;

Постійні комісії мають право:
- запрошувати посадових осіб під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;
- у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи ;
- вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань селищної ради;
-    скликати сесію у передбачених законодавством випадках;

IV. Організація роботи постійних комісій

1. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голів комісій. Голови комісій скликають і ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісій, представляють комісії у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовують  роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій. У разі відсутності голів комісій або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин їх функції здійснюють заступники голів комісії або секретарі комісії.
2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як половина від загального складу комісій. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішеннями постійних комісій проводиться закрите засідання . На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.     
3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії приймають рішення і рекомендації. Рішення і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісій і підписуються головами комісій, а в разі їх відсутності - заступниками голів або секретарями комісій. Рішення та рекомендації постійних комісій можуть бути переглянуті, якщо за це подано більшість голосів членів комісії від її загального складу. Зазначені рішення надсилаються органам та посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії. Протоколи засідань комісій підписуються головами і секретарями комісій.
4. Рішення та рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
5. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Рішення та рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
6. Постійні комісії розглядають звернення, заяви (клопотання), скарги громадян з питань, які входять до їх компетенції. Порядок розгляду звернень, заяв (клопотань), скарг визначається Законом України "Про звернення громадян".
7. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. 
8. Члени постійних комісій зобов'язані:
- бути присутніми на засіданнях постійних комісій до складу яких вони входять;
- брати участь у роботі постійних комісій ;
- дотримуватись порядку на засіданнях постійних комісій;
- виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії.
9. Члени постійної комісії мають право:
- вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належать до їх відання;
- брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії;
- викласти свою окрему думку як додаток до рішення чи висновку постійної комісії.
10. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий комітет селищної ради.                
 

V. Питання ,  що  відносяться  до  відання окремих  постійних комісій

1. Постійна комісія мандатна з питань депутатської діяльності та етики, регламенту, законності та правопорядку вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень   ради   і  контролює  питання  з:
- депутатської діяльності, етики, регламенту, прав громадян та законності, правопорядку та боротьби зі злочинністю.
Основними напрямками роботи комісії є: 
участь у розробці і здійсненні заходів по забезпеченні законності, охорони державного та громадського порядку, прав громадян і боротьби із злочинністю; 
здійснює заходи з питань депутатської діяльності та етики;
розробляє для розгляду радою, вивчає і готує питання депутатської діяльності та етики, пропозиції щодо стану законності, прав громадян, правопорядку та боротьби із злочинністю, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
розробляє за дорученнями ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань, які належать до компетенції комісії, готує і подає висновки з питань, переданих комісії на розгляд;
бере участь у розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради, сприяє в організації  і   перевірці   їх   виконання ;
сприяє  розгляду  пропозицій ,  заяв  і   скарг  громадян ;
виконує повноваження відповідальної комісії  у здійсненні державної  регуляторної політики , а саме:
-     приймає  участь  в  організації  правової  пропаганди  серед  населення .
-    вивчає та надає висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
-    на підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії селищної ради, забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта та висновок про його відповідність вимогам Закону. Висновки комісія готує протягом десяти робочих днів з дня подання їй проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу розробником проекту;
-    приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка його внесла, у разі внесення на розгляд сесії селищної ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу;
-    приймає рішення без аналізу регуляторного впливу про забезпечення підготовки в порядку, встановленому регламентом селищної ради, висновків щодо проекту регуляторного акта за мотивованим поданням депутата чи іншої постійної комісії ради;
-    при представлені на пленарному засіданні сесії селищної ради проекту регуляторного акта голова комісії доповідає висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону;
-    готує і попередньо розглядає питання щодо звіту селищного голови про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена законом до компетенції постійних комісій ради.

2. Постійна комісія  гуманітарної політики та комунальної власності вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень ради і контролює питання з проблем соціально-економічного і культурного  розвитку  територіальної громади. 
Основними напрямами роботи комісії є:
попередній розгляд та  внесення на розгляд  сесії програм соціально -економічного та культурного розвитку територіальної громади, цільових програм з інших питань самоврядування з висновками та рекомендаціями комісії в межах її повноважень;
здійснення контролю  за ефективним використанням  трудових  ресурсів;
попередній розгляд та внесення на затвердження сесії ради питання про накази виборців, інформацію виконавчої влади про їх виконання та звіт про виконання з висновками та рекомендаціями комісії;
вивчення та підготовка питань про стан та розвиток окремих галузей  соціально-культурного будівництва та комунальної власності на території   ради;
підготовка рекомендацій  з питань роботи закладів освіти , охорони здоров'я ,  культури.
вивчає та надає висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

3. Постійна комісія з питань економічного розвитку,  бюджету, фінансів  вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень ради і контролює питання з проблем щодо фінансового забезпечення.

 Основними напрямками роботи комісії є:
попередній розгляд та внесення на затвердження сесії селищної ради проекту селищного бюджету;
здійснення контролю за дотриманням установленого порядку фінансування видатків з бюджету, за виконанням селищного бюджету  і цільовим  використанням  бюджетних  та  позабюджетних  коштів ;
попередній розгляд фінансових  показників  і  пропозицій  щодо  бюджету ;
попередній розгляд та внесення на затвердження сесії ради питання про розподіл переданих  до селищного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій;
розгляд заяв, листів, звернень, що надійшли в комісію,  прийняття щодо них рішення, а у випадку необхідності - внесення  на  розгляд  ради ;
виступи на сесії ради з доповідями та співдоповідями;

, контролює розподіл  житлової площі в будинках ,  що  належать  до  комунальної  власності
розроблення проектів рішень ради та підготовка висновків та рекомендацій з питань ,  включених  у  порядок  денний  сесії .
вивчає та надає висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 

4. Постійна комісія з питань аграрнопромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв язку

 

Основними напрямками роботи комісії є:

 вивчає, попередньо розглядає, готує за дорученням ради, селищного голови , секретаря ради , або за власною ініціативою рекомендації з питань роботи об'єктів  благоустрою населених  пунктів ради, виробничих територій, організацій, озеленення, житлового будівництва,  дотримання   належного  санітарного  стану ;
надає допомогу раді та виконавчому комітету в здійсненні заходів по забезпеченню соціально - культурних закладів, а також населення паливом, електроенергією, газом, у вирішенні питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод;
вивчає та готує питання про стан та розвиток промисловості, транспортної системи, зв'язку та будівництва;
приймає участь у розробці проекту селищного бюджету ;
в межах своїх повноважень , контролює розподіл  житлової площі в будинках ,  що  належать  до  комунальної  власності .
вивчає та надає висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

VІ. Засідання постійної комісії

1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

2. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

3. Засідання комісії може бути скликане також за ініціативою селищного голови або не менше як 1/3 членів комісії.

4. Апарат ради після отримання звернення селищного голови або ініціативи членів комісії, підписаної власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов'язаний сповістити голову та усіх членів комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою 3-х днів від дати заявленої у вказаних документах.

5. У разі відмови від головування на засіданні комісії, осіб, визначених ч.1 цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

 

УІІ. Слухання в постійній комісії ради

1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини.

2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради, з питань, що належать до компетенції комісії.

3. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.

4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямків вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМі інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.

5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та в обговоренні запрошені та представники громадськості.

 

УІІІ. Порядок денний засідання комісії

1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради, плану роботи комісії та пропозицій селищного голови, виконавчого комітету, членів комісії.

2. Перед початком засідання комісії, голова або особа, що його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

 

ІХ.  Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.

3. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою зокрема щодо призначення чи обрання посадових осіб.

4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

5. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк, але не пізніше як протягом місяця від дня їх отримання.

6. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

 

Х. Протокол засідання комісії

1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії, в окремих випадках при залученні відповідального спеціаліста апарату ради.

2. В протоколі вказується:

1) дата та місце проведення засідання комісії;

2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання комісії;

4) перелік питань, що розглядались;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати розгляду та обговорення по кожному з питань.

3. У вигляді додатків до протоколу додаються особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями. Особливі думки депутатів-членів комісії виголошуються головою комісії на пленарному засіданні ради.

4. Протокол оформляється у двох примірниках і підписується головою та секретарем комісії. Один примірник протоколу комісії у триденний термін передається на облік та зберігання до апарату ради.

5. Один примірник належним чином оформленого та підписаного протоколу зберігається у справах ради, другий - у справах комісії.

 

ХІ. Спільне засідання комісій

1. За ініціативою селищного голови чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.

2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головуючий визначається за взаємним погодженням.

3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні для засідання комісії.

4. Відповідальним за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

5. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні, головами та секретарями комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

 

ХІІ.  Тимчасова контрольна комісія ради

1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів ради з питань контролю над дотриманням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування селища.

2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою селищного голови або не менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не встановлено цим Положенням.

3. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.

4. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії повинно визначати: 1) назву комісії; 2) завдання комісії; 3) кількісний склад комісії; 4) обраного радою голову (співголів) комісії; 5) персональний склад членів комісії; б) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи); 7) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії; 8) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.

5. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов'язаних з ним осіб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов'язані з ним особи мають безпосереднє відношення.

6. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч.5 цієї статті. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.

7. Тимчасова контрольна комісія здійснює, свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.

 

ХІІІ.  Припинення діяльності тимчасової контрольної комісії

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

 

ХІV. Забезпечення роботи комісій

1. Апарат ради забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.

 

Секретар  ради                                                                    Н.В.Троцан