Надіслав: Селищна рада , дата: Срд, 18/12/2019 - 11:07

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Сорок п’ятої сесії селищної ради VІI скликання

 

 

____________№

 

Про проєкт регуляторного акту -

проєкту рішення

«Про затвердження Положення

про конкурсний відбір суб’єктів

оціночної діяльності на території

смт Велика Лепетиха»

 

З метою забезпечення прозорості в проведенні конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, створення конкурентного середовища для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки майна, керуючись статтею 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Наказом Фонду Держмайна України № 2075 від 31.12.2015 р. «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха (додається).

2. Затвердити склад конкурсної комісії Великолепетиської селищної ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку та Постійна комісія селищної ради з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів

 

 

 

Селищний голова                                                                 М. Сінькевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 45 сесії селищної

ради VI скликання

від 18.12.2019 № ____

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

 на території смт Велика Лепетиха.

 

Загальні положення

 

1. Це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку земель» (далі – суб’єкти оціночної діяльності).

Ця процедура застосовується Великолепетиською селищною радою, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок менша встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вартості предмета закупівлі.

 

2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні:

суб’єкти оціночної діяльності - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

претендент - суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до селищної ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу, що оприлюднені в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу - суб’єкт оціночної діяльності, документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо терміну, вартості та якості виконання робіт з оцінки;

підтвердні документи - документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід та відповідні документи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки майна, перелік яких визначений цим Положенням.

 

3. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється
конкурсною комісією (далі - комісія),

Конкурсна комісія утворюється у складі 6 осіб

4. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих
повноважень:

 • скликає засідання комісії;
 • головує на засіданнях комісії;
 • видає доручення, обов’язкові для членів комісії;
 • організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії.
 • бере участь у таємному голосуванні;
 • вносить на розгляд керівника органу приватизації пропозиції щодо змін у складі комісії;
 • підписує документи щодо роботи комісії, зокрема підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності;
 • представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами.

 

5. Секретар комісії:

 • забезпечує здійснення нею наданих їй повноважень;
 • забезпечує виконання доручень голови комісії;
 • готує матеріали для розгляду на засіданні комісії; оформляє протоколи засідань комісії.

 

6. До повноважень комісії належать:

 • підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;
 • підготовка для розгляду пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;
 • розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясування їх повноти і відповідності пункту 11 цього Положення;
 • повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв’язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації;
 • підготовка довідки про кожного претендента.

 

У довідці про кожного претендента зазначаються:

 • наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено практичну діяльність з оцінки майна;
 • перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та які будуть залучені суб’єктом оціночної діяльності до проведення незалежної оцінки об’єкта за їх письмовою згодою;
 • наявність у претендента та оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом та додатково залучаються ним, практичного досвіду з оцінки об’єкта.

 

7. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

8. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:  

 відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

 • досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна;
 • переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки майна.

 Підготовка до проведення конкурсу 

9. У випадку потреби конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності для здійснення експертної оцінки комунального майна селища, має містити інформацію:

 • дату, час і місце проведення конкурсу;
 • відомості про об’єкт оцінки, а саме:
 • найменування об’єкта оцінки,
 • місцезнаходження об’єкта оцінки,
 • мету проведення незалежної оцінки,
 • розмір статутного капіталу (у разі оцінки цілісних майнових комплексів);
 • кінцевий термін подання документів;
 • термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);
 • перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;
 • кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна);
 • місцезнаходження комісії, контактні телефони.

10. Інформація про проведення конкурсу публікується на офіційному сайті Великолепетиської селищної ради або в суспільно-політичній газеті
„Таврійські вісті" за 14-30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу. Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації.

 

11. Претенденти подають в запечатаному конверті до комісії конкурсну документацію, якаскладається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції.

 

 До підтвердних документів належать:

       - заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3);

- копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

- копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності затвердженого Наказом Фонду Держмайна України № 2075 від 31.12.2015 р.  (за наявності);

- письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

- інформація про претендента.      

 

12. Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

13. Конкурсну документацію слід подавати до комісії не пізніше
ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

 

14. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення
конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Порядок проведення конкурсу

15. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

 

16. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

 

17. На засіданні комісія:

аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає інформаційну довідку про кожного претендента, підготовлену робочою групою;

розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією ;

визначає кращу конкурсну пропозицію претендентів шляхом обрахування балів за основними та додатковими критеріями;

проводить таємне голосування;

обирає переможця конкурсу.

 

18. У разі якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення про недопущення його до участі в конкурсі. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

 

19. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт відкликання заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

 

20. Під час обрання переможця конкурсу згідно з основними критеріями розраховується кількість балів, набраних кожним учасником конкурсу, та визначається переможець конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів.

До основних критеріїв визначення переможця конкурсу належать:

досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником конкурсу;

наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені ним до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу;

запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт з оцінки.

 

21. У разі якщо два або більше учасників конкурсу за основними критеріями отримали однакову найбільшу кількість балів, комісія застосовує додаткові критерії визначення переможця конкурсу .

До додаткових критеріїв визначення переможця належать:

запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт з оцінки;

наявність серед оцінювачів, що заявлені учасником конкурсу до виконання робіт з оцінки об’єкта оцінки, оцінювачів, що є членами саморегулівних організацій оцінювачів;

наявність серед оцінювачів, що заявлені учасником конкурсу до виконання робіт з оцінки, оцінювачів, які мають документи, передбачені  абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності затвердженого Наказом Фонду Держмайна України № 2075 від 31.12.2015 р.

 

22. Якщо після обрахування балів за додатковими критеріями виявилась однакова кількість балів у декількох учасників конкурсу, члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника конкурсу, який запропонував найменшу вартість робіт з оцінки.

23. Результати конкурсу оформлюються протоколом. Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.

Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами

24.Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або лише одна, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

 

25.У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує
переможців конкурсу про рішення комісії.

 

26.Інформація про результати конкурсу публікується на офіційному сайті Великолепетиської селищної ради. Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації.

27. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

Додаток 1

До Положення про конкурсний відбір суб’єктів

 оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 

Заявник________________________________________________________

_______________________________________________________________

(назва заявника)

 Керівник _______________________________________________________

________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи) ___________________________________________________

 Місцезнаходження ______________________________________________

_______________________________________________________________

(адреса, телефон, факс, ел. адреса)

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки майна ________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва об’єкту, його місце розташування та площа)

 

«___» ___________ 201_ р. ______________

(підпис керівника)

 

М.П.

 

 

 

Додаток 2

До Положення про конкурсний відбір суб’єктів

 оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха 

Відомість підсумків голосування

 

Об’єкт оцінки ___________________________________________________

________________________________________________________________

(назва об’єкта оцінки)

 

№ п/п

Учасник конкурсу

Кількість голосів

«за»

«проти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії ____________ ________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 45 сесії селищної

ради VI скликання

від 18.12.2019 № ____

 

СКЛАД

Конкурсної Комісії з відбору суб’єкта оціночної діяльності

Кислий Олег Вікторович

-голова комісії, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради

Колушкіна Юлія Володимирівна

-секретар комісії, спеціаліст-юристконсульт селищної ради

Рябченко Ольга Сергіївна

-член комісії, спеціаліст - землевпорядник

Дерій Ольга Анатоліївна

-член комісії, спеціаліст - землевпорядник

Троцан Наталія Вікторівна

-член комісії, секретар селищної ради

Рудаков Олег Володимирович

-член комісії, депутат від виборчого округу № 15

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

 

проекту рішення Великолепетиської селищної ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха »

 

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту

 

З метою належної реалізації вимог Законів України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом Фонду Держмайна України № 2075 від 31.12.2015 р. селищною радою розроблено Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.

Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів господарювання, які будуть залучатись до проведення експертної оцінки об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади смт Велика Лепетиха . З огляду на зазначене є потреба в прийнятті Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха .

 

2. Цілі регуляторного акту

 

Цілями розробленого Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха  є приведення у відповідність до чинних нормативно-правових актів оцінку майна та землі, а також удосконалення порядку залучення до цього процесу суб'єктів оціночної діяльності на конкурсних засадах.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

 

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень селищної ради як власника майна, що належить до комунальної власності територіальної громади смт Велика Лепетиха , які визначені у статтях 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в тому числі при здійсненні делегованих повноважень.

Підготовка Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха  є найбільш оптимальним способом досягнення поставлених цілей – визначення суб'єктів оціночної діяльності на конкурентних засадах.

 

4. Механізм реалізації мети

 

Запровадження зазначеного регуляторного акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження наступних заходів:

- визначення чіткої процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для цілей приватизації та в інших випадках, визначених чинним законодавством;

- встановлення критеріїв визначення  суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки майна;

- визначення конкурсної документації для участі у конкурсі.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка виконання його вимог

 

Застосування Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха  дозволить у відповідності до чинних нормативно-правових актів забезпечити оцінку земельних ділянок та оптимізувати процедуру обрання суб'єктів оціночної діяльності.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

 

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення

запропонованого регуляторного акта

 

Введення в дію Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха  сприятиме вдосконаленню процедури обрання суб'єктів оціночної діяльності з метою належної оцінки майна та землі.

 

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії

регуляторного акта

 

Строк дії регуляторного акта необмежений. Зміни та доповнення до Положення вноситимуться у разі потреби та при внесенні змін до чинного законодавства України.

 

8. Визначення показників результативності

регуляторного акта

 

Затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха  сприятиме оптимізації процедури обрання суб'єктів оціночної діяльності, вдосконаленню порядку обрання переможців, урахуванню змін до чинного законодавства з питань оцінки земельних ділянок та діяльності суб'єктів господарювання.

Результативність регуляторного акта буде відстежуватись шляхом проведення аналізу:

- кількість конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності;

- кількість суб'єктів господарювання, обраних на конкурсних засадах з метою проведення незалежної оцінки земельних ділянок.

 

 

 

Селищний голова                                                      М. В. Сінькевич