Надіслав: Селищна рада , дата: Пон, 09/12/2019 - 11:43

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Великолепетиської селищної ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради»

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами), що визначає правові й організаційні заходи реалізації проекту рішення Великолепетиської селищної ради “Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради”

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається вирішити шляхом державного регулювання.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв/клопотань/звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

За допомогою введення в дію вищезазначеного нормативно-правового акта передбачається виконання вимог законів України “Про адміністративні послуги, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та встановлення чіткого і зрозумілого алгоритму дій адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг, що дозволить забезпечити прозорість, швидкість та зручність процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення цих процедур і їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП (віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)), що значно зменшуватиме часові та фізичні затрати суб’єктів звернення, а також мінімізуватиме корупційні ризики під час надання адміністративних послуг. Адже, саме на боротьбу з корупцією зорієнтована робота ЦНАП, враховуючи також і контроль з боку адміністраторів центру за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

Застосування ринкових механізмів для вирішення даної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні»  є повноваженням міської ради.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг (громадяни, суб’єкти господарювання), адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування (на основі їх узгоджених рішень), їх посадові особи, державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги).

Визначення основних груп (підгруп), на які впливає дане питання:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава (територіальні органи центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (на основі їх узгоджених рішень), державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

II. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття даного регуляторного акта є:

приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України документів, регламентуючих роботу ЦНАП, зокрема основних засад організації його діяльності (з віддаленими місцями для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення));

реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

створення комфортних умов для отримання суб’єктами господарювання та громадянами, в тому числі особами з інвалідністю, якісного сервісу з надання адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного вікна”, а саме: вичерпне інформування, фахове консультування, оперативний прийом та видача оформлених пакетів документів;

забезпечення у ЦНАП прозорості й відкритості виконання існуючого переліку адміністративних послуг, за якими звертаються громадяни та суб’єкти господарювання;

запровадження інноваційних форм обслуговування заявників;

виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;

встановлення чіткого порядку дій між адміністраторами ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою якісного прийому, розгляду й опрацювання звернень громадян і суб’єктів господарювання, а також видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг;

здійснення контролю за наданням адміністративних послуг у межах повноважень ЦНАП.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Неприйняття оновленої редакції Регламенту ЦНАП, що призведе до порушення вимог чинного законодавства України, продовжить практику існування ситуації, коли ЦНАП працює за документами, що містять ознаки правової колізії. Також матиме місце відсутність чіткого встановленого порядку дій як адміністраторів ЦНАП, так і суб’єктів надання адміністративних послуг щодо забезпечення повноцінного та ефективного процесу надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у межах існуючого правового поля.

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Забезпечення іншого, ніж затвердженого законодавством, розподілу функцій з організації діяльності ЦНАП, що буде суперечити положенням Закону України “Про адміністративні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та встановлювати інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи центру.

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

 

Прийняття проекту рішення  «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради» дозволить досягти встановлених цілей, забезпечити повну відповідність одного з головних документів, які регламентують роботу ЦНАП, і, власне, процесу надання адміністративних послуг вимогам чинного законодавства України, а також налагодити ефективне функціонування ЦНАП як дієвої інституції, діяльність якої спрямована на протидію корупції, забезпечення якісного обслуговування громадян і суб’єктів господарювання. Запропонований проект побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня, забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

поява можливості для суб’єктів надання адміністративних послуг щодо запровадження надання адміністративних послуг безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а не в ЦНАП, через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії;

можливість особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур (у разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП);

- відсутність необхідності ознайомлення та вивчення оновленої редакції Регламенту ЦНАП;

- збереження часу в питанні налагодження ефективної взаємодії між адміністраторами ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг

- порушення вимог чинного законодавства України в сфері надання адміністративних послуг;

- формування в суспільстві негативного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг як органів влади (посадових осіб), що не дотримуються принципів відкритості й прозорості, доступності та зручності для суб’єктів звернень тощо (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП);

- невдоволення громадян і суб’єктів господарювання існуючою ситуацією щодо порушення принципів “єдиного вікна” та організаційної єдності”, а також унеможливлення запровадження подачі заяв на отримання затребуваних адміністративних послуг у ЦНАП, у тому числі, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

- часткове врегулювання питання  співпраці з ЦНАП у сфері надання адміністративних послуг;

- покращення іміджу суб’єктів надання адміністративних               послуг – органів влади і посадових осіб

- витрачання зусиль та часу на ознайомлення, вивчення і прийняття іншої, ніж встановленої чинним законодавством, редакції  Регламенту ЦНАП, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру; а також на вирішення  більшості організаційних і технічних питань щодо ефективної співпраці з ЦНАП, які є неврегульованими і незрозумілими

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

 

- легітимна, конструктивна співпраця всіх учасників процесу надання адміністративних послуг у рамках роботи одного ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України;

- закріплення єдиних стандартів роботи, запровадження уніфікованих процедур надання адміністративних послуг через ЦНАП (віддалені місця для роботи адміністраторів ЦНАП (у разі їх утворення));

- спільне відпрацювання заходів щодо вдосконалення адміністративних і дозвільних процедур для громадян і суб’єктів господарювання;

- запровадження спрощених механізмів передачі пакетів документів від ЦНАП до суб’єктів надання адміністративних послуг і навпаки для якісного оформлення адміністративних послуг, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- формування й підтримка в суспільстві позитивного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг та ЦНАП у цілому

- витрачання суттєвих зусиль та часу на ознайомлення, детальне вивчення і прийняття в цілому оновленої редакції Регламенту ЦНАП, а також адаптацію певних представників суб’єктів надання адміністративних послуг під “нові” умови роботи в форматі діяльності центру;

позбавлення можливості для певних суб’єктів надання адміністративних послуг надавати адміністративні послуги безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а також можливості особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- збільшення фінансових та часових витрат громадян на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг – оновленої редакції Регламенту ЦНАП;

- незручність для громадян, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

- наявність корупційної складової під час надання адміністративних послуг з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

 

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

 

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Відсутні

 

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

 

- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до громадян, у тому числі до осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- економія фінансових та часових ресурсів громадян шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- виключення корупційної складової під час надання адміністративних послуг;

- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП;

- можливість впливати на вдосконалення роботи центру та якість обслуговування через застосування інструментів  громадського моніторингу й контролю, формування зауважень і пропозицій

- витрати часу на детальне вивчення оновленої редакції Регламенту ЦНАП, запропонованого переліку сервісів і послуг, що запроваджені і надаються в ЦНАП, та якими можна скористатися або замовити через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді), отримати як “швидкі” послуги, в тому числі безпосередньо через адміністратора ЦНАП

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- збільшення фінансових та часових витрат суб’єктів господарювання на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг – оновленої редакції Регламенту ЦНАП;

- незручність для суб’єктів господарювання, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

- унеможливлення подання  замовлення на отримання певних видів послуг або запроваджених у центрі сервісів засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг;

- наявність корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

 

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

 

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Відсутні.

 

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

 

- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до суб’єктів господарювання;

- економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів господарювання шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур;

- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП;

- можливість впливати на вдосконалення роботи ЦНАП та якість обслуговування через застосування інструментів  моніторингу й оцінки, формування зауважень і пропозицій

підготовка документів для формування вхідного пакету документів до Центру – 1,5 години

( 52,4 Х 1,5= 78,6 грн)

подання документів для отримання адміністративної послуги – 0,5 години

( 52,4 Х 0,5 = 26,2 грн.)

отримання результатів надання послуги у Центрі – 0,5 години

( 52,4 Х 0,5 = 26,2 грн)

 Всього – 2,5 години, яка складає відповідно до М-Тесту – 131 грн.

 

 

 

 

 

                 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

1

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та не встановлює чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісних послуг суб’єктам звернень.

Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

 

2

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та в повній мірі не дозволяє досягти визначених цілей державного регулювання в результаті прийняття запропонованого проекту регуляторного акта.

Проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

 

4

Забезпечує:

- дотримання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

- покращення результативності та комфортності отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;

- прозорість, відкритість, легітимність виконання через ЦНАП усіх необхідних адміністративних і дозвільних процедур для громадян та суб’єктів господарювання;

- виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;

- належні умови для якісної роботи фахівців ЦНАП, покращення технологій виконання адміністративних і дозвільних процедур, скорочення трудових, матеріальних витрат і часових ресурсів;

- встановлення чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісного сервісу суб’єктам звернень.

Проблема більше існувати не буде

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не встановлює для ЦНАП статусу повністю легітимної інституції через наявність ознак правової колізії у регламентуючих документах, містить ризики щодо порушення принципів “організаційної єдності” та “єдиного офісу” з прийому та видачі документів суб’єктам звернень (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг), позбавляє можливості замовляти адміністративні послуги та запроваджені в центрі сервіси за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) тощо

Цілі взагалі не будуть досягнуті.

Залишаться невирішеними проблеми: приведення документів, регламентуючих роботу ЦНАП, у відповідність до вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, закріплення практики із забезпечення якісного та зручного сервісу для громадян та суб’єктів господарювання, відпрацювання конструктивних механізмів співпраці ЦНАП з суб’єктами надання адміністративних послуг з метою ефективного обслуговування суб’єктів звернень, запровадження спрощених та вдосконалених технологій з виконання адміністративних і   дозвільних процедур

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

 

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Не забезпечує, навіть суперечить, вимогам  чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, зокрема встановлює інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи ЦНАП

Цілі прийняття регуляторного акта досягнуті частково.  Залишаються не-вирішеними питання:

належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністра-тивних послуг, відпрацювання чіткого, повністю легітимного порядку взаємодії між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг, спрямованого на задоволення потреб населення у якісних, доступних адміністративних послугах

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

 

- затвердження оновленої редакції Регламенту ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

- встановлення єдиних стандартів та запровадження уніфікованих процедур з надання адміністративних послуг у ЦНАП;

- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур, формування високого рівня суспільної довіри до роботи ЦНАП;

- прийом та видача документів щодо отримання адміністративних послуг за відпрацьованим, затвердженим алгоритмом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді), що спрямовано на економію часових та фінансових витрат суб’єктів звернень;

- популяризація роботи ЦНАП, створення потужного  інформаційного майданчика в приміщенні центру, де суб’єкти надання адміністративних послуг можуть надавати вичерпні консультації суб’єктам звернень;

- збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання;

- отримання послуг у ЦНАП незалежно від місця реєстрації фізичних осіб чи місця знаходження юридичних осіб (принцип екстериторіальності) тощо.

Проблема вирішена

-

 

Є збалансованою та найсприятливішою.

Всі встановлені цілі державного регулювання досягнуті

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного

Акта

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акт

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє створенню зручних і доступних умов для запровадження повністю легітимного, спрощеного й зрозумілого, відкритого та прозорого порядку взаємодії всіх учасників процесу надання адміністративних послуг.

Проблема не вирішується. Зазначена альтернатива є неприйнятною

Зміни до чинного законодавства України

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

 

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє повноцінному запровадженню якісного сервісу обслуговування громадян та суб’єктів господарювання щодо отримання адміністративних послуг

Зміни до чинного законодавства України

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

 

Сприяє у повній мірі досягненню цілей регулювання. Зазначена альтернатива є прийнятною, оскільки рішення про затвердження оновленої редакції Регламенту – легітимного порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг у ЦНАП буде прийнято.

 

Зміни до чинного законодавства України, в тому числі й щодо запровадження “більш складних” умов для ведення господарської діяльності, заглиблення фінансово-економічної кризи, можуть негативно вплинути на становище суб’єктів господарювання та призвести до припинення ведення такої діяльності. Відповідно, зменшиться кількість звернень до ЦНАП та виданих результатів надання адміністративних послуг. Така ситуація можлива і в разі “послаблення” окремих норм чинного законодавства України та зменшення кількості документів, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

Вдосконалення чинного законодавства України щодо можливості отримання адміністративних послуг в електронному вигляді, також привнесе певні зміни у роботу ЦНАП та, відповідно, у затверджений Регламент центру.

 

Вирішення проблеми можливе лише шляхом прийняття проекту рішення Великолепетиської селищної ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради», яким встановлюється чіткий, легітимний порядок роботи ЦНАП (віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)), дій його адміністраторів і суб’єктів надання адміністративних послуг, що забезпечує прозору, швидку, зручну та ефективну процедуру надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення встановлених процедур та їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП, повне дотримання всіх вимог, визначених чинним законодавством України, в тому числі й щодо облаштування приміщення центру.

Перевага обраної альтернативи пов’язана із забезпеченням повного комплексу узгоджених дій всіх учасників процесу надання адміністративних послуг – адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг і суб’єктів звернень.

 

V. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Вищезазначену проблему планується розв’язати шляхом прийняття рішення Великолепетиської селищної ради “Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради”, яке забезпечить створення доступних та зручних умов та захисту прав свобод і законних інтересів фізичних осіб, суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

- розробка проекту регуляторного акта – проекту рішення Великолепетиської селищної ради “ Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету ради;

- оприлюднення проекту вищезазначеного рішення разом з АРВ та отримання пропозицій та зауважень;

- отримання пропозицій по удосконаленню проекту рішення Великолепетиської селищної  ради “ Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг  Великолепетиської селищної ради від Державної регуляторної служби України;

- прийняття рішення селищної ради на пленарному засіданні сесії селищної ради;

- оприлюднення прийнятого рішення у встановленому законодавством порядку;

- проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Запропонований механізм, спрямований на розв’язання визначеної проблеми, повністю відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

На заробітну плату працівникам  селищною радою витрачається на рік витрачається   180000 грн.

Приміщення, в якому знаходиться центр, облаштоване пандусами, меблями, оргтехнікою.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва – Тест малого підприємництва (додається).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

            Даний проект регуляторного акта  може бути використаний протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальним. тому дія даного  є необмежена до моменту настання факторів, на нього  можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальним.

Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

- кількість адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП;

- кількість суб’єктів надання адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;

- кількість адміністративних послуг, наданих через ЦНАП;

- кількість скарг від одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.

Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому даних, можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 Регуляторний акт буде оприлюднено у місцевих ЗМІ, на офіційному сайті  Великолепетиської селищної ради.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове, повторне та періодичні відстеження будуть здійснені у визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» законодавством терміни.

Методи проведення відстеження результативності:

Для проведення базового відстеження використовуватимуться такі методи одержання результатів відстеження:

-           статистичні;

-           соціологічні.

Вид даних:

1. Статистичні показники:

-           кількість адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП;

-           кількість суб’єктів надання адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;

-           кількість адміністративних послуг, наданих через ЦНАП;

-           кількість скарг від одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

2. Соціологічні показники (збираються методом опитування або анкетування суб’єктів звернень):

зручність та рівень задоволеності щодо отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через ЦНАП;

рівень інформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта;

якість сервісу обслуговування громадян і суб’єктів господарювання в ЦНАП.

Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання, громадяни, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, у тому числі дозвільних документів.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до селищної ради, та за результатами моніторингу діяльності ЦНАП.