Надіслав: Селищна рада , дата: Нед, 06/03/2016 - 11:42

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням другої сесії селищної ради VIІ скликання від 20.11.2015 №4

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи селищної ради

 

I Загальні положення

 

Стаття 1.Правові засади діяльності селищної ради.

1.1.Селищна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє Великолепетиську селищну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Коституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2. Порядок діяльності селищної ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про статус депутатів місцевих Рад», Про службу в органах місцевого самоврядування,»Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію»,»Про доступ до публічної інформації», « Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Регламент селищної ради визначає порядок проведення  першої сесії селищної ради, порядок обрання секретаря селищної ради, заступників  селищного голови, скликання чергової та позачергової сесій селищної ради, призначення пленарних засідань селищної ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень селищної ради про затвердження порядку денного сесій та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії селищної ради.

 .

 

II Організація роботи селищної ради

Глава 1. Підготовка пленарних засідань

 

Стаття 11. Порядок скликання першої сесії селищної ради

 11.1.Перша сесія новообраної селищної ради скликається селищною територіальною комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повно важність складу ради. Перше пленарне засідання відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії , який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

11.2. У разі якщо на час проведення  першої сесії селищний голова не обраний , про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів в кількості трьох-п“ яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря селищної ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

 

Стаття 12. Порядок денний першої сесії селищної ради

 

12.1. До порядку денного першої сесії селищної ради мають бути включені такі питання:

12.1.1. інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів селищної ради та селищного голови і визнання їх повноважень;

12.1.2.  про обрання секретаря селищної ради; 

12.1.3.про обрання заступників селищного голови;

12.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань селищної ради.

 

Стаття 15. Порядок скликання сесії селищної ради.

  15.1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій селищної ради.

  15.2. Сесії селищної ради, окрім першої, скликаються селищним головою.

   15.3. Сесія селищної ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

   15.4 У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію селищної ради вона скликається  секретарем селищної ради.

   15.5. У цих випадках сесія селищної ради скликається:

1) якщо сесія не скликається селищним головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч.7 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 15.6. Сесія селищної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу селищної ради, виконавчого комітету селищної ради.

 15.7. У разі, якщо селищний голова або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу селищної ради, сесія може бути скликана депутатами селищної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією селищної ради.

15.8. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються внести на розгляд сесії ради.

15.9. Сесію селищної ради веде голова, або секретар ради. У випадку, якщо сесія скликана депутатами селищної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією, сесію веде один з депутатів селищної ради.

15.10. Сесія селищної ради правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу селищної ради.

 15.11.Пропозиції щодо питань на розгляд селищної ради можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом селищної ради, головою районної державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Про позиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

15.12. Протоколи сесії селищної ради, прийняті нею рішення підписуються особисто селищним головою, у разі його відсутності – секретарем селищної ради, а у випадку, передбаченому.15.7. Регламенту, - депутатом ради який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

15.13. Інформація про скликання сесії селищної ради публікується в газеті Таврійські вісті», оприлюднюється на офіційному веб-сайті селищної ради за адресою:

 

             ІІІ. Посадові особи та органи ради

Глава 1. Селищний голова, секретар ради, заступники  селищного    

                                                       голови

  Стаття 48. Правові засади статусу і діяльності селищного голови, секретаря селищної ради, заступників селищного голови, депутата селищної ради.

48.1. Повноваження селищного голови, секретаря селищної ради, заступників селищного голови визначаються Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ”Про статус депутатів місцевих Рад», Про службу в органах місцевого самоврядування,»Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію»,»Про доступ до публічної інформації»,   іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

 48.2. Селищний голова, секретар селищної ради , заступники селищного голови працюють у селищній раді на постійній основі , не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою ( виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах(крім викладацької,наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 49. Селищний голова

49.1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища Велика Лепетиха.

49.2. Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку , визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

49.3. Строк повноважень селищного голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

 49.4. Селищний голова очолює виконавчий комітет селищної ради, головує на її засіданнях.

49.5. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність  з іншою роботою ( виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах(крім викладацької,наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю.

 49.6. На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлене законом.

 49.7. Повноваження селищного голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

49.8. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні селищної ради про його обрання.

49.9. Повноваження селищного голови закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч.1 та 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

49.10. У разі звільнення з посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також неможливості здійснення ним своїх повноважень  повноваження селищного голови здійснює секретар селищної ради.

 49.11. Секретар селищної ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень селищного голови  і до моменту повноважень селищного голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії селищної ради, обраної на чергових місцевих виборах.

 49.12. Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

49.13. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті селищного голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у девяностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного селищного голови.

 49.14. Селищний голова:

49.14.1.забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

49.14.2.організує в межах, визначених  цим Регламентом, роботу селищної ради та її виконавчого комітету;

 49.14.3 підписує рішення селищної ради та її виконавчого комітету;

49.14.4. вносить на розгляд селищної ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря  селищної ради;

49.14.5. вносить на розгляд селищної ради пропозиції про кількісний  і персональний склад виконавчого комітету селищної ради ;

49.14.6. вносить на розгляд селищної ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

49.14.7. здійснює керівництво апаратом селищної ради та її виконавчого комітету;

49.14.8. скликає сесії селищної ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій селищної ради і головує на пленарних  засіданнях селищної ради;

49.14.9. забезпечує підготовку на розгляд селищної ради проектів програм соціально-економічного  та культурного , цільових програм з інших питань  самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені селищною радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

 49.14.10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів. Управлінь та інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

 49.14.11.скликає збори громадян за місцем проживання;

 49.14.12. вносить на розгляд селищної ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

49.14.13. вносить на розгляд селищної ради пропозиції щодо керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

49.14.14. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, селищної ради, її виконавчого комітету;

49.14.15. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним селищною радою;

49.14.16. представляє територіальну громаду, селищну раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

49.14.17. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження селищної ради та її органів;

 49.14.18.  укладає від імені територіальної громади селищної ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції селищної ради, подає їх на затвердження селищної ради;

49.14.19. веде особистий прийом громадян;

4914.20. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

 49.14.21. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

49.14.22. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень селищної ради або не віднесені селищною радою до відання її виконавчих органів;

49.14.23. видає розпорядження у межах своїх повноважень;

 49.15. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

 49.16. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним  -  перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими органами селищної ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 49.17. Селищний голова щорічно звітує відповідно селищній раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами селищної ради.

 49.18. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

 49.19. на вимогу не менше половини депутатів селищної ради селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед селищною радою про роботу виконавчих органів влади у будь-який визначений ними термін.

 

Стаття 50. Дострокове припинення повноважень селищного голови

 50.1. Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у разі:

50.1.1. його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

50.1.2. припинення його громадянства;

50.1.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

50.1.4. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

50.1.5. відкликання з посади за народною ініціативою;

 50.1.6. визнання судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошено таким, що помер;

50.1.7. його смерті.

 50.2. Повноваження селищного голови можуть бути також припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово- цивільні адміністрації».

50.3. Повноваження селищного голови за наявності підстав, передбачених ч.2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням селищної ради  , прийнятим таємним голосуванням не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу селищної ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови визначається законом про місцеві референдуми.

50.4. рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається селищною радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на території селища і мають право голосу.

50.5. Селищний голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

50.6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання селищного голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 30 осіб.

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання селищного голови не менше 10 осіб.

 50.7. на підтримку пропозиції про відкликання селищного голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах,за результатами яких він був обраний селищним головою.

50.8. Збір підписів проводиться у разі відкликання селищного голови протягом 10 днів.

50.9. Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання селищного голови  протягом 10 днів з дня їх отримання.

50.10. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою селищного голови, який був обраний шляхом само висування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії селищною радою більшістю голосів від її складу.

50.11.  У разі прийняття рішення  про відкликання селищного голови за народною ініціативою або у разі подання до селищної ради рішення вищого керівного складу партії місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду селищного голови, про відкликання селищного голови за народною ініціативою особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження селищного голови, не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного  рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови.

 50.12. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій селищного голови незаконним, висновків відповідного комітету Верховної Ради України Верховна Рада України може призначити позачергові вибори селищного голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів може порушуватись перед Верховною Радою України селищною радою, головою обласної державної адміністрації.

50.13. У разі дострокового припинення повноважень селищного голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення  повноважень селищного голови. Порядок проведення позачергових виборів селищного голови визначається законом про вибори.

50. 14.  повноваження селищного голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

5014.1. з підстав, зазначених у п.1,2,5,6,ч.1 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - з дня прийняття селищною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

50.14.2. з підстав , зазначених у п.3.,3.1,ч.1ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня наступного за днем одержання селищною радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення селищної ради;

50.14.3. з підстав, зазначених у ч.2. ст..79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття місцевим референдумом або селищною радою рішення про дострокове припинення  повноважень;

50.14.4. у випадку, передбаченому ч.5.ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

 50.14.5.у випадку, передбаченому п.4.ч.1 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття селищною радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень селищного голови.

 

Стаття 51 Секретар селищної ради

51.1.Секретар селищної ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною(крім викладацької, н7ауковоїітворчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

51.2. секретар селищної ради обирається селищною радою з числа її депутатів на строк повноважень селищної ради за пропозицією селищного голови.

51.3. пропозиція щодо кандидатури секретаря селищної ради може вноситися на розгляд селищної ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:

51.3.1. на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;

51.3.2. селищна рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря селищної ради, запропоновану селищним головою;

51.3.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря селищної ради;

51.3.4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд селищної ради кандидатуру на посаду секретаря селищної ради;

51.3.5. посада секретаря селищної ради стає вакантною під час вакантності селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

51.4. У разі якщо селищна рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря селищної ради  селищний голова.

 51.5. Секретар селищної ради:

 51.5.1. у випадку, передбаченому ч.1.ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження селищний голови;

51.5.2. скликає сесії селищної ради у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії селищної ради, питання які передбачається внести на розгляд селищної ради;

51.5.3. веде засідання селищної ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

51.5.4.організує підготовку сесій селищної ради, питань, що вносяться на розгляд селищної ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів ;

51.5.5. забезпечує своєчасне доведення рішень селищної ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень селищної ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» , забезпечує офіційне оприлюднення рішень селищної ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення селищною радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення селищною радою регуляторної діяльності;

51.5.6. за дорученням селищного голови координує діяльність постійних  та інших комісій селищної ради,дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

51.5.7. сприяє депутатам селищної ради у здійсненні їх повноважень;

51.5.8. організує за дорученням селищної ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

51.5.9.забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

51 6. повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням селищної ради.

 

 

                               Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчого органу ради:

 

 1. В разі відсутності селищного голови виконує повноваження селищного голови.
 2. Приймає участь в розробці та підготовці на розгляд ради проектів соціально-економічного та культурного розвитку, рішень ради та виконкому з інших питань.
 3. Відповідає за якість підготовки документів, дотримання строків їх подання.
 4. Вживає (у разі порушень громадського порядку, стихійного лиха, епідемій, пожеж) передбачені законом особливі заходи, пов’язані з підтримкою громадського порядку, захистом життя і здоров’я людей, їх прав та збереження матеріальних цінностей.
 5. Несе відповідальність за виконання розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень районної, селищної ради та виконкому.
 6. Забезпечує своєчасне доведення рішень виконкому до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.
 7. Здійснює контроль і облік проведення сходів громадян, складає графік їх проведення.
 8. Забезпечує контроль за строками виконання документів, що підлягають контролю.
 9. Організує постійний контроль за виконанням розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень виконкому, розпоряджень селищного голови , інших актів законодавчої та виконавчої влади.
 10. Веде особистий прийом громадян.
 11. Розглядає заяви,  скарги, пропозиції громадян.
 12. Координує роботу з охорони правопорядку, боротьби із злочинністю.
 13. Керує роботою:
 • Тендерного комітету;
 • Ради опіки і піклування селищної ради;
 • Адміністративної комісії:
 1. Здійснює контроль за :
 • Господарською діяльністю дошкільних закладів,
 • Вуличними комітетами.
 1. Вирішує питання, пов’язані з охороною материнства і дитинства, багатодітними сім’ями, інвалідами.
 2. Виконує інші обов’язки, покладені селищним головою, виконкомом селищної ради.

 

 

 

Глава 2. Депутат селищної ради

2.1. Депутат селищної ради є представником інтересів територіальної громади селища, який відповідно до Конституції України і Закону України «Про місцеві вибори» обирається на основі загального, рівного, прямого  виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

2.2. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого  округу зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини -  виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень,наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

2.3.Депутат селищної ради є повноважним і рівноправним членом селищної ради  - представником органу місцевого самоврядування.

2.4.Депутат селищної ради наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення  його реальної участі у діяльності селищної ради та її органів.

2.5. Депутат  селищної ради здійснює свої повноваження не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

2.6. Депутат не може використовувати свій  депутатський мандат в цілях, не пов’язаних з депутатською діяльністю.

2.7.Депутат селищної ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

1)керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від якого його обрано;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3)не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну  або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядались на закритих засіданнях селищної ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата селищної ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян,підприємств, установ і організацій,їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, окремих депутатів селищної ради;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень;

 

 

Глава 3. Постійні комісії

 

 1. Постійні комісії селищної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів.
 2. У селищній раді утворюються такі постійні комісії:
 • Мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку;
 • З питань економічного розвитку, бюджету, фінансів;
 • З питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку;
 • З питань гуманітарної політики та комунальної власності.
  1. Постійні комісії створюються для попереднього розгляду і підготовки питань на сесії селищної ради, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
  2. Робота постійних комісій селищної ради проводиться у відповідності з планами, які затверджуються селищною радою.
  3. Засідання постійної комісії селищної ради скликається її головою в міру необхідності, але не менш одного разу в квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.
  4. Депутат селищної ради, член комісії зобов’язаний бути присутнім на її засіданні. Якщо не може прибути на засідання комісії, він зобов’язаний повідомити про це голову комісії(письмово, усно, по телефону).
  5. Засідання комісій проводяться відповідно складеного графіку. Порядок денний засідання комісії розробляється її головою.
  6. Постійна комісія може проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями селищної ради, тимчасовими контрольними комісіями селищної ради. Протоколи спільних засідань підписуються головами відповідних комісій.
  7. В роботі постійних комісій беруть участь запрошені: селищний голова, заступник селищного голови, секретар, керівники підприємств, установ, організацій.
  8. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішення ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з числа членів комісії із залученням представників громадськості, фахівців.
  9. Про роботу комісії її голова звітує перед радою.
  10. Робота постійних комісій селищної ради висвітлюється в засобах масової інформації.

 

Глава 4. Сесії селищної ради

 

4.1. Скликання сесії селищної ради.

4.1.1. Сесії селищної ради скликаються селищним головою в міру необхідності, але не менш одного разу на квартал.

4.1.2. Сесія може також бути скликана секретарем селищної ради у таких випадках:

 • відповідно до доручення селищного голови,
 • якщо селищний голова без поважних причин не скликає сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу селищної ради,
 • якщо сесія не скликається селищним головою у строки, передбачені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цим регламентом.

4.1.3. Повідомлення депутатам селищної ради та запрошених здійснюється через розсилання поштових карток з зазначенням часу скликання і місця проведення сесії, які передбачається внести на розгляд селищної ради та за телефонним повідомленням.

4.1.4. Пропозиції по скликанню сесії селищної ради, у тому числі і позачергові, подаються голові ради у письмовому вигляді з зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію і обґрунтування необхідності скликання сесії.

4.1.5.  При обговоренні звіту голови ради або його особистого питання засідання веде секретар ради або інший депутат за дорученням ради.

4.1.6. Депутат селищної ради зобов’язаний бути присутнім на сесії ради і брати активну участь в її роботі.

В разі неможливості прибуття на сесію депутат зобов’язаний повідомити про це селищного голову або його заступника до початку роботи сесії(письмово, усно, по телефону).

4.1.7. В роботі сесії селищної ради беруть участь запрошені. Список запрошених складається робочою групою і погоджується з головою ради або секретарем ради.

4.1.8. У разі необхідності селищна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

4.2. Підготовка сесій селищної ради

 

4.2.1. Підготовка сесії селищної ради проводиться у відповідності з планом підготовки сесії, який затверджує голова ради.

4.2.2. Підготовка сесії здійснюється постійними комісіями, робочою групою, яка складається з числа депутатів селищної ради і затверджується селищною радою.

4.2.3. Для підготовки питань постійні комісії або робоча група можуть утворювати підготовчі комісії з залученням представників громадськості, фахівців.

4.2.4. За результатами вивчення питання комісія, яка здійснювала його підготовку, подає робочій групі необхідні довідки, заходи або пропозиції та проект рішення сесії, який повинен вміщувати в собі:

 • Аналіз обговорюваного питання, об’єктивну та принципову оцінку справ, чітко сформульовані мету та завдання, строки виконання та конкретних виконавців,
 • Список осіб, яких необхідно запросити на сесію на розгляд цього питання.

4.2.5. Відповідальною особою за підготовку вищезазначених документів є особа, якій згідно з планом підготовки сесії, планом роботи ради доручена підготовка питання.

4.2.6. Всі документи здаються робочій групі не пізніше як за 7 днів до чергової сесії. У випадку позачергової сесії – за 3 дні.

 

          4.3. Порядок денний сесії селищної ради

 

 1. Порядок денний сесії селищної ради формує секретар ради або постійна комісія, яким доручена підготовка сесії, на підставі:
 • Перспективного та календарного планів роботи селищної ради;
 • Пропозицій голови селищної ради;
 • Пропозицій постійної комісії;
 • Пропозицій окремих депутатів;
 • Пропозицій загальних зборів громадян.

4.3.2. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджуються на початку засідання сесії ляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

4.3.3. Голосування проводиться як по кожній пропозиції про зміну порядку денного, так і по черговості розгляду питань. Рішення приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

 1. В порядок денний до його затвердження можуть бути включені за пропозицією селищного голови, постійних комісій, окремих депутатів інші питання у випадках, коли:
 • Для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів;
 • Підтверджується наявність у депутатів всіх необхідних матеріалів;
 • Питання потребує негайного вирішення(при цьому проект рішення готується спеціально обраною редакційною комісією і розповсюджується серед депутатів в процесі роботи сесії).
  1. В порядку денному кожної сесії ради передбачається час для заяв, звернень, різного.

 

  4.4. Організація роботи сесії селищної ради

 

4.4.1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком сесії, а також в ході сесії в міру її необхідності.

4.4.2. Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на сесії депутатів, а також про запрошених на сесію.

4.4.3. Регламент роботи сесії встановлюється радою. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії. Засідання ради, як правило, починається о десятій годині і закінчується о тринадцятій. Встановлюються перерви до 15 хвилин через 2 години роботи, якщо інше рішення не прийнято радою. Позачергова перерва в засіданні сесії на час до 10 хвилин оголошується за вимогою селищного голови постійної комісії.

4.4.4. Час для доповідей надається в межах до 1 години, співдоповідей – до 15хвилин, виступаючим в дебатах – до 7 хвилин, для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок – до 3хвилин. В окремих випадках за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на сесії, головуючий має право продовжити час конкретному виступаючому.

4.4.5. Головуючий на засіданні:

 • Надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним, та згідно з поданим секретаріатом сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;
 • Організує обговорення питання;
 • Ставить на голосування проекти рішень, пропозицій, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;
 • Оголошує результати голосування;
 • Забезпечує порядок в залі засідань, не допускає виступів з місць;
 • Слідкує за дотриманням регламенту роботи;
 • Не допускає будь-який тиск на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;
 • Повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.

4.4.6. З метою забезпечення нормальної роботи сесії(гласності, об’єктивності, відповідності Законам України, даному регламенту) на сесії утворюються робочі органи. Пропозиції по їх кількісному та персональному складу вносяться головуючим на засіданні. Вони вважаються обраними якщо з них проголосувало більшість депутатів, присутніх на сесії.

Лічильна група ( комісія ) – обирається з числа депутатів для визначення і узагальнення результатів голосування на час сесії.

Секретар сесії – секретар або секретаріат сесії обирається з числа депутатів для проведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також для реєстрації листів, заяв, телеграм, інших звернень виборців, які надходять на адресу сесії, інформування сесії по цих питаннях.

Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ.

Дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії.

Юридичне забезпечення сесії здійснює запрошений юрист.

Прес-група – прес-група забезпечує виклад матеріалів сесії в пресі. До її складу мають право входити депутати та особи, що не є депутатами.

4.4.7. Проекти матеріалів сесії готуються і подаються на розгляд сесії українською мовою.

4.4.8. Запрошені особи не мають права втручатись в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від виявлення схвалення чи несхвалення, дотримуватись порядку, виконувати розпорядження головуючого, займають в залі тільки місця, відведені для запрошених. Особи, що не є депутатами, у випадках порушення встановленого порядку, можуть бути виведені з залу засідань розпорядженням головуючого.

4.4.9. Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім’я головуючого на сесії через секретаріат сесії. Головуючий може надати слово для виступу і при усному зверненні депутата. Головуючий може надати слово на сесії для виступу в обговоренні питання, що розглядається радою також особам, запрошеним на сесію і які записалися для виступу. При цьому депутати ради мають право на першочерговий виступ. Селищний голова, секретар ради мають право взяти слово для виступу в будь-який час з додержанням регламенту. Депутат ради може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права на виступ на користь іншої особи не допускається. В разі зауваження депутата щодо порушення регламенту головуючий зобов’язаний надати йому слово поза чергою.

4.4.10. Виступаючий на сесії не повинен відхилятись від теми обговорення, не може використовувати в своїй мові некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій.

Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого. Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова. Вказаним особам слово для повторного виступу по обговореному питанню не надається.

По звітах голови ради, постійної комісії з пропозиціями по проекту рішення виступає комісія, спеціально створена радою.

4.4.11. Обговорення питання, яке розглядає сесія, припиняється за рішенням ради. Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом.

Депутати ради можуть передати головуючому на сесії запитання, що розглядається, свої пропозиції і зауваження у письмовій формі, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

4.4.12. За рішенням ради розгляд питання порядку денного сесії в разі необхідності може бути перенесено на засідання постійної комісії ради. Висновки, рекомендації і пропозиції, внесені постійною комісією, подаються у раду. Для більш повного обліку і відображення думок депутатів з питання , що розглядається на сесії, для вироблення остаточного тексту проекту рішення ради за пропозицією головуючого на сесії або депутатів при необхідності обирається редакційна комісія, яка доповідає про результати своєї роботи раді.

4.4.13. Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається.

4.4.14. Для своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені мають право використовувати трибуну сесії.

 

Глава 5. Підготовка і розгляд проектів рішень селищної ради

 

5.1. Проект рішення селищної ради, який вноситься на сесію, подається разом з обґрунтуванням необхідності їх розробки, розгорнутою характеристикою, завдань і основних положень майбутнього рішення, а також очікуваних соціально-економічних наслідків їх запровадження.

При необхідності фінансових витрат для реалізації рішення додається його економічне обґрунтування.

5.2. Проекти рішень, які пропонуються для розгляду селищною радою, подаються не пізніше як за 10 днів до сесії.

У випадку позачергової сесії – за 3 дні.

5.3. Селищний голова направляє проекти рішень для попереднього розгляду в робочу групу або відповідні постійні комісії.

Поправки до проекту рішення вносяться в письмовій формі.

Робоча група або постійна комісія, яка відповідальна за підготовку рішення, розглядає, приймає або відхиляє його.

5.4. Розгляд пропозицій, доповнень, уточнень до проекту рішення ради проводиться після схвалення внесеного проекту рішення постійною комісією або робочою групою, яка здійснює підготовку сесії.

 

 

 Глава 6. Розгляд проектів програм соціально-

економічного та культурного розвитку селища, селищного бюджету

 

6.1. Селищний голова направляє вказані проекти для попереднього розгляду і підготовки висновків по них в робочу групу та постійні комісії не пізніше ніж за 7 днів до розгляду їх на сесії.

6.2. Робоча група, постійні комісії не пізніше ніж за 5 днів до розгляду на сесії повідомляють селищного голову про свої пропозиції та зауваження щодо проектів програми і бюджету.

Матеріали по проектах програми і бюджету, відповідні висновки робочої групи постійних комісій вручаються депутатам не пізніше, ніж за 3 дні до розгляду на сесії ради

6.3. З питань прийняття програми соціально-економічного розвитку і селищного бюджету на сесії в обов’язковому порядку виступає із доповіддю голова або його заступник з питань діяльності виконавчого органу ради, заступник постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів.

6.4. Програма соціально-економічного розвитку і селищного бюджету, інформації про їх виконання приймаються і затверджуються більшістю голосів від загального складу ради. При необхідності зміни до селищного бюджету вносяться радою.

 

IV. Види голосування і процедури прийняття рішень селищної ради

 

1. Рішення ради приймаються на ЇЇ пленарному засіданні після обговорення питання більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим регламентом.

2. Процедура для прийняття рішення ради включає в себе доповідь (повідомлення), питання і відповіді на них, дебати, заключний виступ доповідача, формулювання рішення та його альтернатив, які вносяться на голосування, зауваження по процедурі і формі голосування, голосування по кожній альтернативі.

Якщо пропозиція головуючого на сесії або іншого депутата по цій процедурі не викликає заперечень, голосування може не проводитись.

3. При проведенні відкритого голосування підрахування голосів доручається лічильній групі депутатів, склад якої назначається сесією.

4. Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання, нагадує, якою більшістю голосів депутатів може бути прийняте рішення.

5. Поіменне голосування проводиться за рішення сесії на вимогу не менше 20 відсотків від числа обраних депутатів постійної комісії, голови селищної ради. Проводить поіменне голосування головуючий на сесії шляхом опитування кожного депутата. Для цього складається список депутатів. Проти кожного прізвища депутатів визначається місце для відмітки результатів голосування.

6. Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

7. В усіх видах голосування депутат особисто зобов’язаний здійснити своє право на голосування.

Депутати відсутні під час голосування не мають права подати свій голос пізніше.

8. Повторне голосування проводиться за рішення сесії.

9. Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиція обговорюється і відносяться на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

10. Після оголошення про голосування слово для обговорення не надається, за винятком пропозицій про порядок проведення даного голосування.

 

V. Матеріально-технічне і інформаційне

забезпечення сесії

 

1. Матеріально-технічне і інформаційне забезпечення сесії організовує виконавчий апарат селищної ради.

В день роботи сесії повинні бути забезпечені: зал для засідань, спеціально відведені місця в залі засідань для роботи секретаря, лічильної комісії, комісії по редагуванню проектів рішень.

 

VI. Прийняття і зміни регламенту,

відповідальність за його порушення.

 

1. Даний регламент приймається, доповнюється і змінюється на сесії селищної ради більшістю депутатів від загального складу ради.

2. Будь-яка зміна регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

3. Зауваження по порушенню регламенту береться до відома головуючим на засіданні невідкладно.

Всі порушення регламенту оголошуються на сесії з указанням осіб, які допустили ці порушення.

4.Неодноразове порушення регламенту депутатом є підставою для позбавлення його права на виступ по розгляду з того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий або рада.

 

VII. Матеріальне забезпечення діяльності селищної ради.

 

1. Майновий комплекс, необхідний для забезпечення діяльності ради і її органів, визначається радою із складу селищної комунальної власності за поданням селищного голови.

2. Фінансове забезпечення діяльності селищної ради і її органів забезпечується за рахунок селищного бюджету.

3. Розпорядником відповідної частини селищного бюджету є селищний голова.

 

Секретар  селищної ради                                                    Н. В. Троцан